Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai

nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu

atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes

nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA “Ventbetons”, reģ.Nr. 40003089115, jur.adrese Ventspils, Lāčplēša iela 9,

LV-3601 (turpmāk arī – Ventbetons)

2. Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.

aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti

(Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

3. Kas ir Privātuma politika?

Privātuma politika ir saikne starp Ventbetons un fizisku personu (turpmāk arī – Lietotājs), kura sazinās ar Ventbetons

un/vai lieto Ventbetons mājaslapu un/vai sniegtos pakalpojumus.

Ventbetons ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast, kāda informācija

tiek iegūta, kad Lietotājs iesūta Ventbetons savus datus vai Ventbetons tos iegūst savā īpašumā citos veidos, kādēļ

Ventbetons ievāc šos datus un kā tie tiks izmantoti.

Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Ventbetons vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Lietotāja

personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam

pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un

Lietotājam sniegto pakalpojumu.

Ja Ventbetons atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas Ventbetons mājaslapā.

Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu

esošus pakalpojumus, Ventbetons apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?

Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta, lai: • piedāvātu un sniegtu atbilstošus pakalpojumus, pārraudzītu

darījumus un pasargātu Lietotājus no nelikumīgām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai

neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā; • lai apstrādātu jebkurus

Lietotāja informācijas pieprasījumus; • lai izpildītu Ventbetons normatīvajos dokumentos norādītos pienākumus; • lai

sniegtu Lietotājam atbalsta pakalpojumus; • lai veiktu klientu izpēti, aptaujas un analīzi; • lai sniegtu Lietotājam

informāciju par Ventbetons piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs tam ir piekritis.

5. Kādus Lietotāja datus apstrādā Ventbetons ?

Vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

Bankas dati, ja tādi sniegti;

Dati, kurus Klients pats paziņo Ventbetons;

Lietotāja IP adreses informācija;

Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati);

U.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.

Šī informācija tiek turēta Ventbetons serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā.

Kad Lietotājs saskaras ar Ventbetons pakalpojumiem, Ventbetons serveri uztur unikālu darbības žurnālu Lietotāja

drošībai, kas glabā noteiktu administratīvu un datu plūsmas informāciju, tai skaitā: • IP adreses; • piekļuves laikus; •

piekļuves datumus; • lapas, kas iepriekš apmeklētas; • izmantojamā valoda; • programmatūras kļūdu atskaite pēc

izmantojamās pārlūka programmas. Šī informācija ir svarīga, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti.

Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas.

Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda

nepieciešamība radīsies, Lietotāja dati varēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personu datu

aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.


6. Kādus līdzekļus Ventbetons izmanto datu ievākšanai un apstrādei?

Ventbetons var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus, kurus Lietotājs norāda, izmantojot

pakalpojumus, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. Ventbetons arī var saņemt personīgo informāciju

no citiem pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē. Tāpat arī Ventbetons var piesaistīt trešo personu pakalpojumu sniedzējus,

lai nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā. Ventbetons ir pieejama informācija, ko Lietotājs ir sniedzis

šiem pakalpojuma sniedzējiem un trešo personu e-komercijas pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot visas privātuma

politikas normas.

7. Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?

Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs, kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats

dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datu apstrādei tiešā

mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs, protams, var atsaukt).

Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot

Ventbetons apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta tieši un

nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas

kanālus ar Ventbetons . Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē

apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Pakalpojuma sniegšana – lai Ventbetons varētu sniegt Lietotājam kvalitatīvus pakalpojumus, Ventbetons jāapkopo un

jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti no Lietotāja Ventbetons mājaslapā.

Leģitīmas intereses – ievērojot Ventbetons intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta

sniegšana Lietotājam, Ventbetons ir tiesības apstrādāt Lietotāja personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi

nepieciešams un pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiem nolūkiem. Par Ventbetons leģitīmajām interesēm ir

uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Lietotājam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli

Ventbetons pakalpojumu piedāvājumi.

Juridisko pienākumu izpilde – Ventbetons ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī

sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

8. Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi

Ventbetons ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

9. Kas ir sīkdatnes (cookies)?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu

mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni,

kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās

apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski

identificētu.

Ventbetons var izmantot sīkdatnes kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa servera iepriekšminētajiem mērķiem,

sekojot Lietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu, Lietotājs piekrīt Ventbetons sīkdatņu

izmantošanai. Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz Lietotāja datora cietā diska. Tie palīdz Ventbetons

uzlabot mājaslapu un nodrošināt labāku un personalizētāku pakalpojumu.

Iegūtos datus izmanto Ventbetons mājaslapas uzturētājs un Google, kas iegūst anonīmus datus un tie netiek sasaistīti ne

ar konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001 sertifikāts un ASV un

ES privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit: https://support.google.com/analytics/topic/2919631

Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības

veidiem mājaslapā, Lietotājs to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un / vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes

iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku).

Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.

10. Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums

Ventbetons apstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: a) kamēr Lietotājs

izmanto pakalpojumu; b) personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas

Savienības normatīvajiem aktiem; c) cik tas ir nepieciešams Ventbetons leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai; d)

kamēr nav atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.


11. Kādi ir drošības nosacījumi?

Izmantojot Ventbetons pakalpojumus vai sazinoties ar Ventbetons , Lietotājs piekrīt Ventbetons pakalpojumu

sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem.

Ventbetons nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datus no

nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Ventbetons pielieto

mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas,

analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

Ventbetons rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Ventbetons vārdā un uzdevumā apstrādā Lietotāja

personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus,

lai Lietotāja personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Ventbetons deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības

partneriem nav atļauts apstrādāt Ventbetons rīcībā esošos personas datus saviem nolūkiem.

Ventbetons neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja

tas nav atkarīgs no Ventbetons , piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus trešajām personām.

Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā Ventbetons paziņos par to Lietotājam.

Tāpat Ventbetons par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem incidentiem bez nepamatotas

kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par datu/informācijas drošības pārkāpumu ziņo

iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie akti un/vai Eiropas Savienības

likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu Ventbetons spēj uzskatāmi parādīt, ka personas datu

aizsardzības pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.

Ventbetons glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu bāzē, daļu no datiem šifrējot, kuru

savienojums ir aizsargāts.

13. Kādas ir Lietotāja tiesības?

Vērsties pie Ventbetons , lai saņemtu Ventbetons rīcībā esošo personas datu kopiju.

Labot visus Ventbetons rīcībā esošos personas datus par sevi,

Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no

Ventbetons ir saņēmušas informāciju par šo Lietotāju. Ventbetons nesniegs Lietotājam informāciju par valsts

institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums

aizliedz šādas ziņas izpaust.

Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem

tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).

Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.

Vērsties pie Ventbetons vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā

ar jautājumiem par personas datu apstrādi.

Saziņā ar Ventbetons iespējams izmantot e-pastu ventbetons@ventbetons.lv

Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā

Politikā, jāvēršas Ventbetons (63624571 un ventbetons@ventbetons.lv)

Vārdam ir jāsatur no 3 līdz 32 simboli!!
E-pasts ir ievadīts nepareizi!
Teksta garumam jābūt no 10 līdz 3000 simboliem!